Spółdzielnia

Serwis e-BOK
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Remonty i Modernizacja

Struktura Organizacyjna

Akty Prawne

Centrum Osiedlowe

Witamy wszystkich na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej! 
Aktualności:

ZAWIADOMIENIE
data publikacji: 25-05-2012

Działając na podstawie § 33 ust. 1 , § 34 ust. 2 Statutu Spółdzielni Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień: 22 czerwca 2012 r. (piątek) o godz. 17.00.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej przy ulicy Matejki 8.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, Wybór Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza i dwóch asesorów.
2. Wybór Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej w przedmiocie obrad niniejszego zebrania
5. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniego WZ.
6. Podjęcie Uchwał w/s:
a) przyjęcia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia
b) przyjęcia porządku obrad
c) przyjęcia protokołu z ostatniego WZ.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2011 r.
8. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2011 r.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym.
10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków z przeprowadzonej lustracji w 2012 r. obejmującej okres 2008-2010r.
11. Dyskusja.
12. Podjęcie uchwał w/s:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2011 r.
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r.
c) podziału nadwyżki bilansowej za 2011 r.
d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy.
e) przyjęcia informacji z realizacji wniosków z ostatniego WZ.
f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
g) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.
h) wybór 2 przedstawicieli na Zjazd przedkongresowy w celu wyboru delegatów na V Kongres Spółdzielczości
13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków w sprawie wniosków z niniejszego Walnego
a) podjęcie uchwały w/s przyjęcia wniosków zgłoszonych w trakcie zebrania.
14. Wolne wnioski
15. Zakończenie obrad.

Sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.dabrowatsm.pl

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI


  Załączniki:
- Treść zawiadomienia
- Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
- Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej z działalności w 2011 roku
-Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej z działalności od stycznia 2011 do grudnia 2011 r.
- Realizacja wniosków z Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 22.06.2011 roku
- Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 22.06.2011 roku
- Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni
- Projekty Uchwał

[strona główna]


 
 
galeria zdjęć | kontakt | ogłoszenia | przetargi | ciekawe linki | mapa strony

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel/fax (14)655-92-11, tel. (14)655-93-48, (14)655-93-63 (kontakt w godzinach 07.30 - 15.30),
e-mail: smdt1@wp.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer KRS: 0000105457, NIP: 871-000-34-14, REGON: 000486037
Numer rachunku bankowego: 95 9462 0003 2001 0000 3447 0004 (Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
Strona zoptymalizowana pod rozdzielczość 1024x768.
Testowana w przeglądarkach: Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.5.6, Google Chrome 3.0.195.38
spółdzielnia mieszkaniowa w dšbrowie tarnowskiej, sm, smdt, spoldzielnia, spoldzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, dt, dšbrowa tarnowska, dabrowa, dabrowa tarnowska, sm dabrowa tarnowska, sm dšbrowa tarnowska, www.dabrowatsm.pl, dąbrowa tarnowska, sm dąbrowa tarnowska, spółdzielnia w dąbrowie tarnowskiej, spółdzielnia w dšbrowie